กำหนดประชุมสภาวิชาการ มทร. พระนคร ครั้งที่ 14/2560 (พิเศษ)
วันพุธที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ระเบียบวาระสภาวิชาการ 14/2560 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 14 / 2560 (พิเศษ)  วันพุธที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร