กำหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 / 2560

IMG_0077
IMG_0082
IMG_0083
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 1 / 2560  วันพุธที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบวาระสภาวิชาการ 1-2560