Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

การประชุมสภาวิชาการ วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (งดการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระเร่งด่วนพิจารณา)

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 พิเศษ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3