Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์
ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4 /2563
วันที่ 22 เมษายน 2563 เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
เวลา 13.30 น.

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3