ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ระเบียบวาระการประชุม [ Download ]   คลิกดูการประชุมครั้งถัดไป  

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ระเบียบวาระการประชุม [ Download ] คลิกดูการประชุมครั้งถัดไป  

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ระเบียบวาระการประชุม [ Download ] คลิกดูการประชุมครั้งถัดไป

การประชุมสภาวิชาการ วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (งดการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระเร่งด่วนพิจารณา)

งดการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เนื่องจากไม่มีวาระเร่งด่วนในการพิจารณา คลิกดูการประชุมครั้งถัดไป