กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

IMG_0077
IMG_0082
IMG_0083
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 2 / 2559 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร