ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4 /2563
วันที่ 22 เมษายน 2563 เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
เวลา 13.30 น.

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทางมหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4 /2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet เวลา 13.30 น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร(Click Download)