ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Sukjit Tangcharoen
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

เลขานุการ

อาจารย์นฤดี สมิทธ์ปรีชา
Miss Narudee Smithpreecha
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary