ประธาน [President]

ผศ.สุภัทรา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
ประธานสภาวิชาการ
President of Academic Council
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการศึกษา
• สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทำงาน
• ผู้ช่วยอธิการบดี
• รองประธานสภาวิชาการ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
• ประธานกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.
• คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
• เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
• รองประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย

1. ภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. การสื่อสารเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
หนังสือ มนุษยสัมพันธ์ในยุคโลกาภิวัฒน์