รองประธาน [Vice President]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองประธานสภาวิชาการ
Vice President of Academic Council
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ