ผู้ทรงคุณวุฒิ [Qualified Committee]

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2518 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (B.A.(Econ)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2524 นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2534 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (MA.Mass Communication) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2541 MBA California Coast University USA

พ.ศ. 2542 Ph.D California Coast University USA

รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2519 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2526 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 การวางผังภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมนานาชาติด้านการวางแผนและก่อสร้างที่อยู่อาศัย
Certificate in Housing Planning and Construction The institute for
Housing Studies., BIE, The Netherlands

ดร.สมพิศ ป.สัตยารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2535 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2520 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2518 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2501 B.Sc. (Cum laude) Food Technology, The Ohio State University

พ.ศ. 2503 M.Sc. Food and Nutrition, The Ohio State University

พ.ศ. 2505 Ph.D. Food and Nutrition, The Ohio State University

พ.ศ. 2533 ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


1.........

2.........

3.........

4.........

5.........

*****

*****

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


1..........

2..........

3..........

4..........

5..........

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทร วิภาหัสน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2511 การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

พ.ศ.2517 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2540 ปริญญาเอก (การบริหารอาชีวศึกษา) Technological University of the
Philippines

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2519 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2522 M.B.A. (Accounting), University of Wisconsin - Madison, U.S.A.

พ.ศ. 2526 Ph.D. (Business Administration), University of Wisconsin - Madison, U.S.A.


ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


1...........

2...........

3..........

4..........

5..........

<!img class=”aligncenter” src=”http://acacouncil.rmutp.ac.th/wp/pic/aunnop.jpg” alt=”” width=”150″ height=”200″ />

ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการศึกษา


1...........

2...........

3...........

4...........

5...........