กรรมการโดยตำแหน่ง [Functional Committee]

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ไพศาล การถาง
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ปริญญา มากลิ่น
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประวัติการศึกษา

FuCo 02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
กรรมการโดยตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประวัติการศึกษา