กรรมการโดยตำแหน่ง [Functional Committee]

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ไพศาล การถาง
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประวัติการศึกษา

FuCo 02

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประวัติการศึกษา