กรรมการโดยตำแหน่ง [Functional Committee]

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FuCo 02

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Acting Director of Institute of Research and Development
ประวัติการศึกษา