เลขานุการ [Secretary]

 

เลขานุการ

นายพงศกร หิรัญโรจน์
Mr. Pongsakorn Hirunrojana
เลขานุการ
Secretary

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
Asst.PROF. Sukumal Wangvanitchaphan
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary
ประวัติการศึกษา
• Master in Management จาก Technological University of The Philippines
ปริญญาตรี (วศ.บ) จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
• ปี 2531-2533 Merchandiser บริษัท TCT จำกัด
• ปี 2533-2540 อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ปี 2540-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มทร.พระนคร

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary