Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 แบบผสมผสาน วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3