ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการ

ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Sukjit Tangcharoen
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

เลขานุการ

อาจารย์ ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา
Miss Narudee Smithpreecha
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary