พ.ร.บ. ข้อบังคับสภาวิชาการ

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ (Click Download)

มาตรา 19 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย
1.อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
3.กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการ
   สถาบันเพื่อการวิจัย และผู้อำนวยการวิทยาลัย ถ้ามี
4.กรรมการสภาวิชาการจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
5.กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบ
   ของสภามหาวิทยาลัย
          คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา 20 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการตลอดจน การประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 21 สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1.พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา
   และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2.เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย
3.เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4.พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
5.ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
   และความต้องการของชุมชน
6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจ
   และหน้าที่ของสภาวิชาการ

ข้อบังคับสภาวิชาการ (Click Download)