ประธาน [President]

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ประธานสภาวิชาการ
President of Academic Council
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร