ประธาน [President]

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ประธานสภาวิชาการ
President of Academic Council
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร