รองประธาน [Vice President]

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองประธานสภาวิชาการ
Vice President of Academic Council
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์