ผู้ทรงคุณวุฒิ [Qualified Committee]


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์สมทรง สีตลายัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์จามรี จุลกะรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ