กรรมการโดยตำแหน่ง [Functional Committee]

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FuCo 02

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
กรรมการโดยตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร. มธุรส เวียงสีมา
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ประวัติการศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

อาจารย์ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Acting Director of Institute of Research and Development
ประวัติการศึกษา