เลขานุการ [Secretary]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
Asst.PROF. Sukumal Wangvanitchaphan
เลขานุการ
Secretary
ประวัติการศึกษา
• Master in Management จาก Technological University of The Philippines
ปริญญาตรี (วศ.บ) จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
• อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
• ปี 2533-2540 อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ปี 2540-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มทร.พระนคร

เลขานุการ

ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Sukjit Tangcharoen
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary

เลขานุการ

อาจารย์ ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา
Miss Narudee Smithpreecha
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary